Ethische Code voor PRI-therapeuten

Introductie

Het doel van de Ethische Code voor PRI-therapeuten is de professionaliteit van de PRI-therapeuten te waarborgen en te uniformeren en als leidraad te dienen voor het professioneel functioneren tijdens een therapie proces.

De Ethische Code voor PRI-therapeuten biedt PRI-therapeuten ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de mensen waarmee zij werken. Bij overtreding van de Code kan PRI-International op advies van de PRI-Klachtencommissie, tot het
opleggen van een straf of schorsing overgaan. Echter de vraag of iemand wel of niet de wet overtreedt, kan nooit op basis van toepassing van deze Ethische Code voor PRI-therapeuten beantwoord worden. De Ethische Code voor PRI-therapeuten biedt de PRI-therapeut geen bescherming tegen rechtsvervolging als deze therapeut zich strikt aan de letter ervan houdt, net zo min als iemand alleen op grond van overtreden van het gestelde in de Ethische Code voor PRI-therapeuten juridisch strafbaar gesteld kan worden.
Het zich gehouden hebben aan of het overtreden hebben van deze Ethische Code voor PRI-therapeuten kan
daarentegen wel als argument in juridische procedures aangevoerd worden en, afhankelijk van de omstandigheden, als ontlastende dan wel belastende factor meegewogen worden in de juridische oordeelsvorming.

De PRI-therapeut is gehouden zich als goed therapeut in de ruimste zin te gedragen en in Nederland geldende wetten en normen en waarden in acht te nemen.

In geval van overtreding van de Ethische Code kan een cliënt van een PRI-therapeut of belanghebbende van een cliënt contact opnemen met de Klachtencommissie van de Stichting PRI Instituut Nederland, hierna te noemen Stichting PRIINL. De Klachtencommissie van de Stichting PRIINL zal daarop een klachtenprocedure starten. Deze procedure is nader beschreven in het PRI-Klachtenreglement.
De PRI-therapeut zal meewerken aan de afhandeling van tegen hem ingebrachte klachten en alle benodigde
informatie ter afhandeling aan de Klachtencommissie verstrekken.

 

Verklaring begrippen:
PRI-therapeut: een door Ingeborg Bosch, of iemand die door haar daartoe gemachtigd is, opgeleide PRI- therapeut (hetzij gecertificeerd, hetzij i.o.), tevens lid van de Stichting PRI Instituut Nederland, die als zodanig staat ingeschreven in het PRI-therapeutenregister op de website: https://www.prionline.nl/

Beroepsmatig handelen: alle handelingen die de PRI-therapeut verricht wanneer hij optreedt in zijn functie van of zich presenteert als PRI-therapeut.

De cliënt: de persoon met wie de PRI-therapeut een therapeutisch proces aangaat, onderhoudt of onderhouden heeft.

Collega: een andere door PRI-International opgeleide therapeut die als zodanig staat ingeschreven in het therapeutenregister op de website: https://www.prionline.nl/

Het therapeutisch proces/behandeling: de overeenkomst tussen PRI-therapeut en cliënt welke wordt aangegaan door middel van het insturen van een aanvraagformulier en het aangaan van een behandelovereenkomst.
PRI-International: Ingeborg Bosch wonende te Frankrijk, handelende onder de naam PRI-International.
Website: https://www.prionline.nl/


Uitgangspunten van de Ethische Code voor PRI-therapeuten:
De PRI-therapeut zal de cliënt geen keuzes voorschrijven of dwingend adviseren. De PRI-therapeut zal de cliënt bewust maken van zijn eigen verantwoordelijkheid voor het maken van keuzes en zal deze keuzes respecteren.


Verklaring:

Iedere PRI-therapeut die op de website van PRI-International is opgenomen verklaart daarmee zich vrijwillig en
volledig te houden aan de Ethische Code voor PRI-therapeuten die hieronder wordt weergegeven.

De Ethische Code voor PRI-therapeuten telt vier paragrafen:
1. Respect
2. Integriteit
3. Verantwoordelijkheid
4. Professionaliteit


§ 1 Respect
Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke
waardigheid in het bijzonder. Een PRI-therapeut brengt dit tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven:

1.1 De PRI-therapeut benadert en behandelt ieder mens als volkomen gelijkwaardig. Hij discrimineert niet op leeftijd,
geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke
andere distinctie ook.
1.2 De PRI-therapeut erkent en bevordert ieders recht om in vrijheid keuzes te maken, zich te ontwikkelen, en de
eigen levensloop te bepalen. In het bijzonder komt de zelfbeschikking van de cliënt tot uiting in het recht om de
therapeutische behandeling met de PRI-therapeut al dan niet aan te gaan, voort te zetten, dan wel te beëindigen.
1.3 De PRI-therapeut laat zijn cliënt de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen
beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging. De PRI-
therapeut zal de cliënt geen keuzes voorschrijven of dwingend adviseren.
1.4 De PRI-therapeut houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de cliënt
(fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal en spiritueel), doet daar nimmer neerbuigend, onverschillig of juist
bewonderend over.
1.5 De PRI-therapeut komt op voor de belangen van de cliënt, maar houdt ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin des woords. Hij werkt niet mee aan zaken die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen, organisaties, de maatschappij, of andere zaken die respect verdienen.
1.6 De PRI-therapeut erkent dat hij een bijzondere verantwoordelijkheid draagt inzake het opkomen voor de rechten en menselijke waardigheid van zijn cliënt wanneer die zich in een kwetsbare of afhankelijke positie bevindt, zonder voor zichzelf op te kunnen komen.
1.7 De PRI-therapeut is verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van al datgene wat hem bij het
uitoefenen van zijn beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te zijner kennis is gekomen of wat te zijner kennis is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter moest begrijpen. De geheimhouding blijft na beëindiging van het therapeutisch proces bestaan. Uitsluitend na schriftelijke toestemming door de cliënt is de PRI-therapeut gerechtigd informatie te delen met collega PRI-therapeuten en met de huisarts van de cliënt. Voor het verstrekken van gegevens aan andere personen is opnieuw uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van de cliënt vereist. Doorbreking van het beroepsgeheim kan alleen plaatsvinden als er sprake is van: uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, een daartoe strekkend wettelijk voorschrift, een rechtelijk bevel, en bij conflict van plichten, d.w.z. in een noodsituatie waarin het bewaren van het beroepsgeheim voor de patiënt of voor een ander ernstig nadeel of gevaar oplevert (bijvoorbeeld bij kindermishandeling of levensgevaar). De PRI-therapeut dient de cliënt van het verbreken van het beroepsgeheim zo nodig op de hoogte te stellen. In alle andere gevallen kan en moet de PRI-therapeut zich beroepen op het uitoefenen van zijn beroepsgeheim en verschoning voor zover rechtens mogelijk.
1.8 De PRI-therapeut is ontheven van zijn geheimhoudingsplicht voor zover nodig in het kader van zijn verdediging in een door de cliënt aangespannen klacht of rechtelijke procedure tegen de PRI-therapeut.


§ 2 Integriteit
Een PRI-therapeut moet niet alleen in staat zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen met een cliënt, hij moet deze
vertrouwensrelatie ook in stand houden. Dat lukt alleen zolang de cliënt weet én ervaart dat de PRI-therapeut integer is. Maar niet alleen daarom is integriteit één van de belangrijkste eigenschappen die een PRI-therapeut moet bezitten. De integriteit van iedere PRI-therapeut afzonderlijk is belangrijk voor alle PRI-therapeuten in de beroepsgroep samen,
daar de maatschappelijke uitstraling van één niet integere PRI-therapeut alle anderen kan schaden. Een PRI-therapeut toont aan integer te zijn door zowel tijdens als buiten zijn beroepsuitoefening de volgende gedragsregels na te leven:

2.1 De PRI-therapeut is eerlijk, betrouwbaar en oprecht.
2.2 De PRI-therapeut laat zich niet in met praktijken die de wet overtreden of algemeen aanvaarde regels van het
fatsoen te buiten gaan.
2.3 De PRI-therapeut gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de cliënt die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de cliënt van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van deze data.
2.4 De PRI-therapeut maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de cliënt afhankelijk
van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de cliënt of relaties van de cliënt te benadelen.


§ 3 Verantwoordelijkheid
Een PRI-therapeut neemt door het aangaan van een therapeutische relatie een verplichting op zich die niet alleen een
beroep doet op zijn verantwoordelijkheidsgevoel, maar die ook repercussies heeft op de maatschappij in het algemeen en alle betrokkenen bij het therapieproces in het bijzonder. Dat hij op verantwoorde wijze de PRI-therapie verleent, bewijst een PRI-therapeut door zich aan volgende gedragsregels te houden:

3.1 De PRI-therapeut onderkent de autoriteit die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust (door
het geven van directieven/suggesties) als onbewust (door goedkeurend of afkeurend optreden) grote invloed uit
kan oefenen op de cliënt en mogelijk ook op derden. Daarom is hij bedachtzaam in zijn handelen en voorzichtig
met het doen van uitspraken.
3.2 De PRI-therapeut kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties
en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt.
3.3 De PRI-therapeut is bereid de beroepsethische aspecten van het eigen handelen onder collega’s ter discussie te
stellen. Dat betekent ook: volledige medewerking geven aan het verantwoorden van beroepsmatig handelen en
toetsing daarvan door de daartoe bevoegde PRI-Klachtencommissie.
3.4 De PRI-therapeut is verantwoordelijk voor de continuïteit van de therapeutische behandeling van de cliënt. Indien
nodig draagt hij zorg voor een adequate overdracht zodat een van zijn collega’s de werkzaamheden kan overnemen, dan wel kan afronden.
3.5 De PRI-therapeut zorgt ervoor dat het dossier van de cliënt altijd zodanig is bijgewerkt dat bij een onvoorziene
absentie van zijn kant een collega de therapeutische behandeling kan voortzetten. In het dossier bevinden zich alle gegevens die relevant zijn voor de kwaliteit en de continuïteit van de therapeutische behandeling. De cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan, op schriftelijk verzoek, inzage krijgen in zijn dossier. De persoonlijke werkaantekeningen van de PRI-therapeut en de informatie die werd gegeven door personen die, met toestemming van de cliënt, bij zijn behandeling betrokken zijn, vallen niet onder het inzagerecht. Inzagerecht wordt uitgeoefend in aanwezigheid van de PRI-therapeut. Hij biedt aan daarbij tekst en uitleg te verschaffen. Wanneer de PRI-therapeut van oordeel is dat kennisname ten nadele van het functioneren van de cliënt kan strekken en op grond daarvan de cliënt afraadt om van het inzagerecht gebruik te maken, dan kan de cliënt dit recht pas uitoefenen nadat hij schriftelijk heeft verklaard van dit advies op de hoogte gesteld te zijn.
3.6 De PRI-therapeut hanteert de regels met betrekking tot bewaartermijn en behandeling persoonlijke gegevens zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
3.7 De PRI-therapeut vernietigt de door hem bewaarde stukken binnen een jaar en een maand nadat de cliënt een schriftelijk verzoek daartoe heeft ingediend, tenzij het stukken betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, of voor de PRI- therapeut in het kader van een door de cliënt ingediende klacht, evenals voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
3.8 De door de cliënt ingebrachte persoonlijke stukken kunnen, zolang het dossier niet vernietigd is, door hem worden teruggevraagd d.m.v. een schriftelijk verzoek. De PRI-therapeut willigt dit verzoek in, tenzij het bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk en gerechtvaardigd belang is voor een ander dan de cliënt.
3.9 Alle schriftelijke verzoeken en machtigingen die de cliënt heeft verstrekt worden bewaard in het dossier.
3.10 De PRI-therapeut houdt altijd de ontwikkeling en het belang van de gehele persoon van de cliënt in gedachten, en
zal niets ondernemen dat een onevenwichtige ontwikkeling tot gevolg kan hebben.
3.11 De PRI-therapeut maakt de vervulling van eigen emotionele en/of andere behoeften niet afhankelijk van de
relatie met een cliënt.
3.12 De PRI-therapeut respecteert de psychische en lichamelijke integriteit van de cliënt. Hij dringt niet verder door in
het privéleven van de cliënt dan voor het doel van de therapeutische behandeling noodzakelijk is.
3.13 De PRI-therapeut onthoudt zich van iedere vorm van seksuele intimidatie en – toenadering en gaat niet in op
seksueel getinte uitlatingen of toenadering van de cliënt. Hij gaat gedurende de therapeutische relatie, alsmede gedurende een periode van ten minste één jaar na de beëindiging van de therapeutische relatie ook geen seksuele of andere intieme relatie met een cliënt aan. Indien de PRI-therapeut en de cliënt na ommekomst van de hiervoor genoemde termijn van één jaar na de beëindiging van de therapeutische relatie een seksuele of intieme relatie aangaan, dan dient de PRI-therapeut aan te kunnen tonen dat hij bij het aangaan van deze relatie alle zorgvuldigheid in acht genomen heeft die van een PRI- therapeut verwacht mag worden. In het bijzonder vergewist de PRI-therapeut zich ervan dat de voorgaande therapeutische behandeling geen onevenredige betekenis meer heeft.

§ 4 Professionaliteit
De PRI-therapeut gaat professioneel te werk, onder meer door zich aan onderstaande gedragsregels te houden:

4.1 De PRI-therapeut houdt zijn privé-leven en werk strikt van elkaar gescheiden.
4.2 De PRI-therapeut doet aan zelfreflectie en past zelf de PRI-methode toe om optimaal te kunnen blijven functioneren.
4.3 De PRI-therapeut houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten, onder meer door het volgen van bij- en nascholingen en door het deelnemen aan oefen-, inter- en supervisie-bijeenkomsten.
4.4 De PRI-therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze gezorgd dat
eventuele schades waar hij als PRI-therapeut aansprakelijk voor is, in redelijkheid gedekt zijn.
4.5 De PRI-therapeut informeert de cliënt en/of andere betrokkenen (bijvoorbeeld de betalende instantie in geval van
PRI-coaching) desgevraagd en zonder terughoudendheid, welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft. Hij
heeft daartoe een curriculum vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden.
4.6 De PRI-therapeut maakt onderscheid tussen een therapeutische relatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie en staat niet toe dat er belangenverstrengeling optreedt.
4.7 De PRI-therapeut neemt geen cadeaus aan van de cliënt die een bedrag van ongeveer € 30,- overschrijden. Dit geldt ook voor diensten waar normaal gesproken voor betaald wordt. De PRI-therapeut geeft ook geen cadeaus c.q. verleent ook geen diensten waar normaal gesproken voor betaald wordt aan de cliënt.
4.8 De PRI-therapeut is collegiaal richting andere PRI-therapeuten, en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van PRI in het algemeen, het wetenschappelijk onderzoek en het optimaliseren van de visie en de missie (zie website).

Afwijken van de Ethische Code:
In beginsel is geen enkele PRI-therapeut bevoegd om van de onderhavige Ethische Code af te wijken. Indien een
PRI-therapeut van mening is dat zich een bijzondere situatie voordoet, en afwijking in dat geval redelijkerwijs
mogelijk moet zijn wendt hij zich hiervoor tot PRI-International. Afwijking van de Code is uitsluitend toegestaan na
voorafgaand overleg met en goedkeuring van PRI-International.